REGULAMIN SERWISU POZYCZARA.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki klientów serwisu Pozyczara.pl oraz Usługodawcy, a także zasady świadczenia usług przez Pożyczara.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-293) przy ul. Nowiec 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000385396, NIP: 9571053626 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, za pośrednictwem serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem www.pozyczara.pl.
 2. Serwis Pozyczara.pl prowadzony jest przez Pożyczara.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-293) przy ul. Nowiec 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000385396, NIP: 9571053626, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł.

II. Definicje pojęć

Cennik – wykaz cen Usług i Produktów, znajdujący się w Serwisie;

Klient – podmiot, o którym mowa w rozdziale III § 1 niniejszego Regulaminu, spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, który ponadto dokonał skutecznej, prawidłowej Rejestracji w Serwisie;

Konto Klienta - wpis w Serwisie, potwierdzający status bycia Klientem, z którymi związane są w szczególności następujące uprawnienia: możliwość zmiany danych zapisanych na Koncie, możliwość zmiany ustawień Konta oraz możliwość dokonywania zakupu lub najmu Produktów;

Koszyk Zamówień - narzędzie informatyczne udostępniane przez Serwis, przy wykorzystaniu którego Klienci mogą dokonywać rezerwacji wybranych Produktów w celu ich zakupu lub najmu; przy jego wykorzystaniu dochodzi do złożenia Zamówienia przez Klienta;

Login – adres e-mail Klienta, podany przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie, wpisywany w Serwisie przez Klienta podczas każdego logowania do Konta Klienta;

Oznakowanie Produktu – nazwa i numer przypisany każdemu Produktowi, będącemu przedmiotem najmu;

Polityka Prywatności – warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Klientów;

Proces Zamawiania – proces rozpoczynający się zarezerwowaniem przez Klienta pierwszego Produktu w Koszyku Zamówień. Klient powinien dokonać wyboru Produktów, zalogować się na swoje Konto Klienta i dokonać płatności za znajdujące się w Koszyku Zamówień Produkty

Produkt – produkt, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) i lit. b) niniejszego Regulaminu, oferowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu jako przedmiot umowy najmu lub sprzedaży, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;

Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, poprzez podanie danych, w tym danych osobowych Klienta, wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

Reklamacja – reklamacja, o której mowa w § 14 niniejszego Regulaminu;

Stały Klient – Klient, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu;

Serwis - serwis internetowy, prowadzony przez Pożyczara.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-293) przy ul. Nowiec 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000385396, NIP: 9571053626, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, znajdujący się pod adresem www.pozyczara.pl; umożliwiający Klientom Serwisu dokonywanie najmu oraz zakupu sukienek i innych akcesoriów, oferowanych przez Pożyczara.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-293) przy ul. Nowiec 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000385396, NIP: 9571053626, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, za pośrednictwem Serwisu;

Usługodawca – Pożyczara.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-293) przy ul. Nowiec 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000385396, NIP: 9571053626, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł;

Usługi – usługi, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, oferowane i świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;.

Zamówienie – zarezerwowanie w Koszyku Zamówień wybranego przez Klienta Produktu w celu jego zakupu lub najmu i dokonanie pozostałych czynności niezbędnych do dokonania zakupu lub najmu wybranego Produktu.

III. Zasady Korzystania z Serwisu

§ 1
Klienci Serwisu

 1. Klientem Serwisu może zostać:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Warunkiem korzystania przez Klienta z Serwisu jest:
  1. zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu oraz
  2. dokonanie skutecznej Rejestracji w Serwisie.

§ 2
Rejestracja

 1. W celu Rejestracji w Serwisie Klient powinien:
  1. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,
  2. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz
  3. wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu zamieszkania,
   3. adresu e-mail,
   4. serii i numeru dowodu osobistego jeżeli klienta jest osobą fizyczną lub firmy i NIP jeżeli Klient jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną,
   5. numeru telefonu komórkowego,
   6. hasła oraz innych danych i dokumentów wymaganych w procesie rejestracji,
  4. a na koniec potwierdzić dokonanie Rejestracji poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 2. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do usług oferowanych i świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Dokonanie przez Klienta Rejestracji w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że:
  1. dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, pełne i odpowiadają stanowi faktycznemu;
  2. podanie przez niego danych nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich;
  3. Klient posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych;
  4. Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Rejestracja lub korzystanie przez Klienta z Serwisu może zostać uzależnione od potwierdzenia danych Klienta poprzez przesłanie przez niego na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail skanów odpowiednich dokumentów potwierdzających prawdziwość wskazanych przez Klienta danych.
 5. Dokonanie przez Klienta Rejestracji w Serwisie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Klienta do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. używania Produktu, będącego przedmiotem najmu w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz w sposób odpowiadający przeznaczeniu i właściwościom Produktu, stanowiącego przedmiot najmu;
  3. ochrony Produktu, będącego przedmiotem najmu, a w szczególności Oznakowania Produktu przed utratą, uszkodzeniem lub jakąkolwiek zmianą.

§ 3
Konto Klienta

 1. Po potwierdzeniu przez Klienta dokonania Rejestracji w Serwisie utworzone zostaje Konto Klienta.
 2. Klient, aby uzyskać dostęp do swojego Konta powinien zalogować się w Serwisie poprzez podanie Loginu oraz hasła Klienta.
 3. Utworzone dla Klienta Konto zawiera podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku, gdy dane te uległy jakiejkolwiek zmianie.
 4. Zabronione jest podawanie przez Klienta danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 5. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto Klienta. Zabronione jest korzystanie przez Klienta z Konta Klienta należącego do innego Klienta. Zabronione jest udostępnianie przez Klienta jego Konta Klienta innym Klientom lub innym osobom.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Konta.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z udostępnienia przez Klienta Loginu lub hasła innemu Klientowi lub innej osobie oraz za szkody wynikające z niezachowania przez Klienta zasad ostrożności w celu uchronienia się przed możliwością uzyskania przez osoby trzecie dostępu do Konta Klienta, w szczególności przed możliwością poznania przez osoby trzecie Loginu lub hasła Klienta.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo korekty treści danych zapisanych w Koncie Klienta, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do zmiany treści tych danych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta oraz odmówienia świadczenia Usług na rzecz Klienta, w przypadku dokonania przez Klienta naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient nie może dokonać ponownej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

§ 4
Stały Klient

 1. Klient posiadający Konto w Serwisie, może zostać Stałym Klientem.
 2. Klienta może zostać Stałym Klientem, jeżeli korzysta z Serwisu regularnie i został sklasyfikowany przez osoby obsługujące Serwis jako Stały Klient.
 3. Korzyści związane z uzyskaniem statusu Stałego Klienta zawarte są w odpowiedniej zakładce dostępnej na stronie Serwisu lub w informacjach wysyłanych do Klientów na wskazany przez nich adres e-mail.
 4. Dzięki otrzymaniu statusu Stałego Klienta, Klient uzyskuje możliwość:
  1. nabycia lub najmu niektórych Produktów po specjalnych, niższych cenach. Specjalne ceny dla Stałych Klientów uzyskują oni dzięki elektronicznym kuponom rabatowym, które po wprowadzeniu na stronie www przy dokonywaniu zamówienia korygują cenę danego produktu;
  2. skorzystania z ofert specjalnych, kierowanych tylko do Stałych Klientów.

Usługi oferowane i świadczone za pośrednictwem Serwisu

§ 5
Zakres i rodzaj Usług
Rodzaj Produktów

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu oferuje:
  1. usługi z zakresu czasowego najmu nowych i używanych sukienek i akcesoriów oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu,
  2. dla wybranych produktów zakup nowych i używanych sukienek oraz akcesoriów oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamiany wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zakresu i rodzaju Usług lub rodzaju Produktów.

§ 6
Oświadczenia

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Serwisu o zmianie danych Klienta zapisanych w Koncie Klienta.
 2. W wypadku nie przekazania w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu, informacji, wszelkiego rodzaju pisma oraz doręczenia, w szczególności doręczenia Produktów kierowane pod ostatni adres wskazany w Koncie Klienta lub będą uznawane za skutecznie doręczone.
 3. Wymagane w związku z zawarciem przez Klienta i Usługodawcę umowy najmu lub umowy sprzedaży oświadczenia Klienta lub Usługodawcy dokonywane są przy użyciu poczty elektronicznej, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Oświadczenia wywołują przewidziane w umowie skutki z chwilą wprowadzenia do systemu informatycznego Klienta lub Usługodawcy, w taki sposób, że mógł się on zapoznać ze złożonym przez druga stronę oświadczeniem.

§ 7
Ceny Usług i Produktów

 1. Aktualny Cennik Usług i Produktów oferowanych i świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, dostępny jest w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, zawartych w Cenniku lub w innym miejscu w Serwisie, w każdym czasie. Klienci, którzy rozpoczęli Proces Zamawiania przed momentem zmiany cen Produktów lub Usług, dokonują najmu lub zakupu Produktów na warunkach istniejących w momencie rozpoczęcia Procesu Zamawiania.
 3. Zapłaty należności z tytułu świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu Usług lub z tytułu zakupu oferowanych przez usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Produktów, należy dokonywać na następujący numer rachunku Usługodawcy: 76 1090 1098 0000 0001 1582 4646 prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. lub za pośrednictwem serwisu Płatności.pl.
 4. Klient może dokonać zapłaty należności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przelewem internetowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu Płatności.pl. Płatności dokonywane za pośrednictwem systemu Płatności.pl dokonywane są na zasadach określonych odpowiednim regulaminem dostępnym na stornie internetowej systemu Płatności.pl.
 5. W przypadku niedokonania płatności niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, tj. po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu płatności oraz przekierowania Klienta na stronę logowania banku Klienta lub centrum autoryzacji kart, Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane.
 6. Potwierdzenie zakupu lub najmu danego Produktu Klient otrzymuje wraz z Produktem zakupionym przez niego lub będącym przedmiotem najmu.
 7. Cena Produktu wskazana w Cenniku lub Serwisie zawiera kwoty podatków lub innych opłat, wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa oraz koszty dostarczenia Produktu do Klienta.

§ 8
Dostępność Produktów

 1. Klienci mają możliwość rezerwowania Produktów dostępnych w Serwisie poprzez tzw. dodanie ich do Koszyka Zamówień.
 2. Zamówienia są realizowane, pod warunkiem, że wybrane przez Klienta Produkty są dostępne w magazynie Usługodawcy lub u jego dostawców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczoną w Serwisie błędną informację dotyczącą dostępności danego Produktu.
 3. W przypadku, gdy Produkt okaże się niedostępny, a Klient dokonał już płatności za najem lub zakup danego Produktu, Serwis zwróci Klientowi wpłaconą przez niego należność w terminie do 14 dni od dnia powzięcia przez Usługodawcę informacji o niedostępności danego Produktu.

§ 9
Zasady najmu i dostawy Produktów

 1. W celu dokonania najmu Produktu Klient powinien zalogować się na stronie internetowej www.pozyczara.pl oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Klient w celu najmu Produktu powinien dokonać zapłaty należności za wybraną przez niego Usługę, w wysokości wskazanej w Cenniku lub Serwisie.
 3. Z chwilą zapłaty przez Klienta należności, o której mowa w zdaniu poprzednim pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa najmu Produktu. Umowa najmu, o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje skutecznie zawarta tylko i wyłącznie w przypadku, gdy na rachunek Usługodawcy, wskazany w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu wpłynęła należność, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Po prawidłowym dokonaniu przez Klienta zapłaty należności, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na adres e-mail Klienta wysłane zostaje potwierdzenie odnotowania przez Serwis Zamówienia wraz z odpowiednimi danymi.
 5. Okres najmu Produktu liczony jest od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.
 6. Proponowany czas najmu Produktu oraz cena za najem zostały wskazane przy każdym produkcie dostępnym w serwisie www.
 7. Produkt będący przedmiotem umowy najmu dostarczany jest Klientowi w pierwszym dniu najmu lub w terminie wcześniejszym, uzgodnionym uprzednio pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Dokonując Zamówienia, Klient zaznacza w oknach kalendarza dostępnego podczas procesu składania Zamówienia okres, na jaki chce dokonać najmu Produktu/ pierwszy dzień najmu.
 8. Klient zobowiązany jest do używania Produktu, będącego przedmiotem najmu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu oraz wynikający z jego właściwości.
 9. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian, przeróbek lub poprawek w Produkcie będącym przedmiotem najmu, chyba, że Usługodawca wyrazi pisemną zgodę na dokonanie przez Klienta takich zmian, przeróbek lub poprawek.
 10. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt będący przedmiotem najmu najpóźniej w ostatnim dniu najmu. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w stanie niepogorszonym, umożliwiającym jego dalsze użytkowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
 11. Klient może dokonać zwrotu Produktu, będącego przedmiotem najmu osobiście dostarczając Produkt na adres siedziby Usługodawcy lub inny adres wskazany przez Usługodawcę lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Koszty zamówienia kuriera i koszty przesyłki kurierskiej wyszczególnione są podczas składania zamówienia i ponosi je Klient.
 12. Dokonanie przez Klienta zwrotu Produktu, będącego przedmiotem najmu, w stanie niepogorszonym i w terminie określonym w Zamówieniu skutkuje wygaśnięciem umowy najmu pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 13. W przypadku niedokonania przez Klienta zwrotu Produktu, będącego przedmiotem najmu, w terminie w którym był do tego zobowiązany, Usługodawca ma prawo do żądania zapłaty przez Klienta kwoty odpowiadającej dwukrotności ceny najmu Produktu.
 14. W przypadku zagubienia, utracenia lub zniszczenia Produktu, będącego przedmiotem najmu w stopniu uniemożliwiającym dalszy najem Produktu, Klient zobowiązany jest do zapłaty równowartości wartości Produktu, wskazanej przez Usługodawcę, po oszacowaniu przez Usługodawcę wartości Produktu.
 15. W przypadku dokonania przez Klienta zmiany oznakowania Produktu lub zwrotu zniszczenie oryginalnego Oznakowania Produktu, klient zobowiązany jest do zapłaty równowartości wartości Produktu, wskazanej przez Usługodawcę, po oszacowaniu przez niego wartości Produktu.
 16. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów dotyczących:
  1. naprawy uszkodzeń Produktu, powstałych w wyniku działania lub zaniechania Klienta;
  2. zapłaty równowartości wartości Produktu, wskazanej przez Usługodawcę po oszacowaniu przez niego wartości Produktu, jeżeli pierwotny Produkt, będący przedmiotem najmu został uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie lub Klient dokonał w nim jakichkolwiek zmian, przeróbek lub poprawek bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy;
  3. zapłaty równowartości wartości Produktu, wskazanej przez Usługodawcę po oszacowaniu przez niego wartości Produktu, jeżeli pierwotny Produkt, będący przedmiotem najmu nie został zwrócony przez Klienta w ostatnim dniu najmu.
 17. Usługodawca dokonuje oceny stanu oraz ewentualnego stopnia uszkodzenia Produktu, będącego przedmiotem najmu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego przez Klienta Produktu. Usługodawca powiadomi Klienta o wysokości powstałej szkody w terminie 14 dni od zakończenia oceny, o której mowa w zdaniu poprzednim, drogą elektroniczną lub pocztą na ostatni wskazany przez Klienta adres.
 18. Jeżeli Klient niezwłocznie po otrzymaniu Produktu będącego przedmiotem najmu nie zawiadomi Usługodawcy o tym, że otrzymał uszkodzony Produkt, uznaje się, że Produkt był wydany Klientowi w stanie dobrym, nadającym się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
 19. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności, o których mowa w ust. 13, ust. 14, ust. 15, ust. 16 lit. a) – c) niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o tym obowiązku przez Usługodawcę.

§ 10
Zasady sprzedaży i dostawy zakupionych Produktów

 1. W celu dokonania zakupu Produktów Klient powinien zalogować się na stronie internetowej www.pozyczara.pl oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Klient w celu zakupu Produktu powinien dokonać zapłaty ceny za wybrany przez niego Produkt. Z chwilą zapłaty przez Klienta należności, o której mowa w zdaniu poprzednim pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu.
 3. Z chwilą zapłaty przez Klienta należności, o której mowa w zdaniu poprzednim pomiędzy Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu. Umowa sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzednim zostaje skutecznie zawarta tylko i wyłącznie w przypadku, gdy na rachunek Usługodawcy, wskazany w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu wpłynęła należność, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Po prawidłowym dokonaniu przez Klienta zapłaty należności, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na adres e-mail Klienta wysłane zostaje potwierdzenie odnotowania przez Serwis Zamówienia wraz z odpowiednimi danymi.

§ 11
Pozostałe warunki

 1. Produkty będące przedmiotem najmu lub Produkty zakupione przez Klientów, dostarczane są do Klientów najpóźniej w dniu, na który zostały zamówione. Nie dotyczy to Produktów, których terminu dostawy Usługodawca nie zagwarantował.
 2. W przypadku, gdy rozmiar Produktu, będącego przedmiotem najmu lub Produktu zakupionego przez Klienta, okaże się nieodpowiedni w stosunku do oczekiwań Klienta, Klient ma możliwość jego wymiany na inny, dostępny w Serwisie Produkt, w wybranym przez Klienta rozmiarze. Klient może dokonać wymiany Produktu, o której mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem że zwróci Usługodawcy Produkt pierwotnie zamówiony, a stan tego Produktu będzie nienaruszony, w terminie 2 dni od dnia w którym przesyłka z zamówionym Produktem została dostarczona do Klienta. Wszelkie dodatkowe koszty przesyłek w ramach wymiany Produktu pokrywa Klient.
 3. W przypadku kiedy rozmiar zamówionego Produktu okaże się nieodpowiedni w stosunku do oczekiwań Klienta możliwa jest tylko jego wymiana na zasadach opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Klient nie może żądać zwrotu kosztów najmu lub zakupu Produktu ani zwrotu jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z najmem lub zakupem Produktu.
 4. Produkty dostarczane Klientom w związku z zawarciem umowy najmu są nowe lub zostały poddane uprzedniemu, profesjonalnemu czyszczeniu.
 5. Zabronione jest samodzielne czyszczenie przez Klienta Produktu, będącego przedmiotem najmu. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie produktu, będące wynikiem złamania przez Klienta zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 6. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty i niedziele realizowane są w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu, w który Klient złożył Zamówienie.
 7. Zamówienie złożone i opłacone do godziny 15:00 realizowane jest następnego dnia roboczego, przypadającego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 8. Realizację Zamówienia stanowi gotowość podmiotu świadczącego usługi kurierskie do dostarczenia Klientowi danego Produktu. Nieodebranie przez Klienta zamówionego Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta najpóźniej w pierwszym dniu najmu nie ma wpływu na bieg okresu najmu. W takim wypadku okres najmu liczony jest od pierwszego dnia najmu, określonego w Zamówieniu złożonym przez Klienta
 9. Usługodawca dostarcza Produkty wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Koszty związane z transportem i dostarczeniem Produktu do Klienta ponosi wyłącznie Klient.
 11. Usługodawca nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych przez Klientów za pobraniem.

§ 12
Rabaty

Informacja o możliwości uzyskania rabatu na Usługi i Produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu, każdorazowo zamieszczana jest w Serwisie przy wybranym Produkcie / Usłudze.

§ 13
Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu

 1. Klient, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu. Klient zobowiązany jest do poinformowania Serwisu o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, w formie pisemnej poprzez wysłanie odpowiedniego pisma na adres siedziby Usługodawcy. Produkt podlegający zwrotowi w związku z odstąpieniem Klienta od umowy sprzedaży Produktu, powinien znajdować się w stanie niezmienionym, posiadać oryginalne opakowanie i ewentualne akcesoria.
 2. Koszty odesłania Produktu oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, oraz koszty dostarczenia Produktu Klientowi nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca dokona zwrotu ceny uiszczonej przez Klienta. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty ceny za Produkt z wykorzystaniem przysługujących mu rabatów, Usługodawca dokona zwrotu kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta. Klient ponownie będzie mógł wykorzystać rabaty, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Cena uiszczona przez Klienta zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał zapłaty ceny za Produkt, w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę faktury korygującej, wystawionej przez Klienta.
 5. W przypadku, gdy wystawienie faktury korygującej nie jest konieczne, w szczególności w przypadku Klientów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu.
 6. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu oraz inne uzasadnione koszty poniesione przez Usługodawcę w związku z dokonanym zwrotem.

§ 14
Reklamacja

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług lub Produktów oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko lub firmę Klienta,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres e-mail Klienta,
  4. szczegółowy opis okoliczności będącej podstawą Reklamacji,
  5. data złożenia Zamówienia,
  6. data płatności za Produkt lub Usługę,
  7. kwota transakcji,
  8. rodzaj i opis zakupionego Produktu lub Produktu będącego przedmiotem najmu,
 3. Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub na adres siedziby Usługodawcy wskazany w Serwisie.
 5. Usługodawca rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Usługodawca ma prawo do pozostawienia Reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy została złożona po upływie 1 miesiąca od ujawnienia się przyczyn Reklamacji, a gdy Klientem jest osoba fizyczna, po upływie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności Usługi lub Produktu z umową.
 6. Klient niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki kurierskiej zawierającej Produkt, zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona, czy Produkt nie jest uszkodzony lub nie posiada innych wad. W przypadku zauważenia przez klienta uszkodzeń lub innych wad przesyłki kurierskiej lub Produktu, klient zobowiązany jest do spisania, w obecności osoby dostarczającej przesyłkę kurierską, protokołu reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, których Klient nie mógł zauważyć w chwili dostarczenia Produktu, Klient zobowiązany jest złożyć w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Produktu jednak nie później niż przed terminem zwrotu Produktu.
 8. W przypadku uznania przez Usługodawcę Reklamacji, Klient zobowiązany jest do zwrócenia Produktu Usługodawcy. Należność za zakupiony lub wynajęty przez Klienta Produkt zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę podpisanej przez Klienta faktury korygującej. W przypadku, gdy nie ma konieczności wystawiania faktury korygującej, w szczególności w przypadku Klientów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 7 od daty otrzymania Produktu przez Usługodawcę. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 9. W przypadku uwzględnienia Reklamacji koszty związane ze zwrotem Produktu przez Klienta są pokrywane przez Usługodawcę
 10. W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta Produkt posiada gwarancję jakości, Klient może wykonywać przysługujące mu z tytułu gwarancji uprawnienia, w sposób określony na karcie gwarancyjnej, we wskazanej w niej sieci serwisów. Warunki gwarancji, określane są przez producentów Produktów lub ich autoryzowani przedstawicieli.

VI. Dane osobowe

§ 15
Przetwarzanie danych osobowych Klientów

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Pożyczara.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-293) przy ul. Nowiec 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000385396, NIP: 9571053626, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,- zł.
 2. Klient akceptując treść niniejszego Regulaminu, wyraża jednocześnie zgodę na:
  1. przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach związanych ze świadczeniem Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w celach księgowych i rozliczeniowych, w celach marketingowych oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim w celach marketingowych;
  2. wysyłanie na podany przez Klienta podczas Rejestracji lub w trakcie aktualizacji danych zapisanych w Koncie, adres e-mail informacji, dotyczących kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz powiadomień o nowych Produktach i Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu;
  3. przesyłanie na podany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych związanych z otrzymaniem przez Klienta statusu Stałego Klienta. Klient w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawiania, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych, w szczególności ich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym lub innym formularzu w trakcie Rejestracji w Serwisie lub w trakcie aktualizacji danych zapisanych w Koncie Klienta.

§ 16
Polityka Prywatności

 1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, chroni oraz zabezpiecza przedmiotowe dane przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 2. Usługodawca zbiera automatycznie dane dotyczące wizyt Klienta w Serwisie, w szczególności adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, które Usługodawca wykorzystuje w celu polepszenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca może wykorzystywać ciasteczka („cookies”) w Serwisie, w celu identyfikacji przeglądarki internetowej Klienta, aby w ten sposób dostarczyć Klientowi usługi oraz produkty najlepiej odpowiadające potrzebom oraz zainteresowaniom Klienta. Klient, klikając w link przechodzi na stronę, na której dodawane są ciasteczka do przeglądarki internetowej, a następnie Klient jest przekierowywany do sklepu internetowego, w których dokonuje zakupów. Moduł ciasteczek jest wykorzystywany w szczególności w celu dokonania rozliczenia w sklepie internetowym.
 4. Zastosowanie mechanizmu ciasteczek nie jest wykorzystywane przez Usługodawcę w celu uzyskania jakichkolwiek danych osobowych Klientów.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym momencie poprzez opublikowanie w Serwisie nowej, zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności.
 6. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta, wskazane w § 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Klient ma prawo żądania usunięcia Konta Klienta.

VII. Zakres odpowiedzialności

 1. Usługodawca zastrzega, że zamieszczone w Serwisie zdjęcia Produktów stanowią jedynie przykładową prezentację modeli oferowanych Produktów. Produkt prezentowany w Serwisie może różnić się od Produktu dostarczonego Klientowi, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych zobowiązań spowodowane jest siłą wyższą lub zdarzeniami niezależnymi od Usługodawcy lub gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych zobowiązań spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie Produktu Klientowi, z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub po stronie Klienta.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Produktu przez Klienta z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub danych innej osoby.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Klientami, wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności za działania poczty, banków lub operatorów telekomunikacyjnych lub z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Klienta z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonania zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu, spowodowaną przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności awarią systemu informatycznego Usługodawcy lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, okresowymi przerwami technicznymi, ograniczeniami technicznymi sprzętu Usługodawcy lub Klienta lub działaniem siły wyższej.

VIII. Pozostałe postanowienia

 1. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu każdorazowo przed skorzystaniem z usług oferowanych i świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub inne czynności, w szczególności związane z ulepszaniem lub modernizacją Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.
 5. Zmiany w niniejszym Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Wszelkie treści, zdjęcia i znaki graficzne zamieszczone w Serwisie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy Wykorzystywanie tych treści, zdjęć lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami niniejszego Regulaminu, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszym Regulaminem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.